Ce Jian


Ce Jian solo shows (1)


 

Ce Jian group shows (3)


 

artworks by Ce Jian (16)


 
 Ce Jian, Armada (5) & (7), 2017, WHITE SPACE BEIJING

Ce Jian


Armada (5) & (7), 2017

acrylic, enamel, marker, crayon, oil crayon on canvas
230 x 200 cm x 2


WHITE SPACE BEIJING
A White Space Odyssey
Curator: Shen Chen
May 25 - Jul 14, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Armada (5) & (7)

, 2017
Ce Jian, Armada (15) & (12), 2018, WHITE SPACE BEIJING

Ce Jian


Armada (15) & (12), 2018

acrylic, enamel, marker, crayon, oil crayon on canvas
230 x 200 cm each


WHITE SPACE BEIJING
Armada
Jun 30 - Aug 05, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Armada (15) & (12)

, 2018
Ce Jian, Armada (2), 2017, WHITE SPACE BEIJING

Ce Jian


Armada (2), 2017

acrylic, varnish, marker, crayon, oil crayon on canvas
230 x 200 cm


WHITE SPACE BEIJING
Armada
Jun 30 - Aug 05, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Armada (2)

, 2017
Ce Jian, Armada (3), 2017, WHITE SPACE BEIJING

Ce Jian


Armada (3), 2017

acrylic, varnish, marker, crayon, oil crayon on canvas
230 x 200 cm


WHITE SPACE BEIJING
Armada
Jun 30 - Aug 05, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Armada (3)

, 2017
Ce Jian, Armada (5), 2017, WHITE SPACE BEIJING

Ce Jian


Armada (5), 2017

acrylic, varnish, marker, crayon, oil crayon on canvas
230 x 200 cm


WHITE SPACE BEIJING
Armada
Jun 30 - Aug 05, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Armada (5)

, 2017
Ce Jian, Armada (6), 2017, WHITE SPACE BEIJING

Ce Jian


Armada (6), 2017

acrylic, varnish, marker, crayon, oil crayon on canvas
230 x 200 cm


WHITE SPACE BEIJING
Armada
Jun 30 - Aug 05, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Armada (6)

, 2017
Ce Jian, Armada (7), 2018, WHITE SPACE BEIJING

Ce Jian


Armada (7), 2018

acrylic, varnish, marker, crayon, oil crayon on canvas
230 x 200 cm


WHITE SPACE BEIJING
Armada
Jun 30 - Aug 05, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Armada (7)

, 2018
Ce Jian, Armada (8), 2018 , WHITE SPACE BEIJING

Ce Jian


Armada (8), 2018

acrylic, enamel, marker, crayon, oil crayon on canvas
230 x200 cm


WHITE SPACE BEIJING
Armada
Jun 30 - Aug 05, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Armada (8)

, 2018
Ce Jian, Armada (9), 2018, WHITE SPACE BEIJING

Ce Jian


Armada (9), 2018

acrylic, varnish, marker, crayon, oil crayon on canvas
230 x 200 cm


WHITE SPACE BEIJING
Armada
Jun 30 - Aug 05, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Armada (9)

, 2018
Ce Jian, Armada (10), 2018, WHITE SPACE BEIJING

Ce Jian


Armada (10), 2018

acrylic, varnish, marker, crayon, oil crayon on canvas
230 x 200 cm


WHITE SPACE BEIJING
Armada
Jun 30 - Aug 05, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Armada (10)

, 2018
Ce Jian, Armada (11), 2018, WHITE SPACE BEIJING

Ce Jian


Armada (11), 2018

acrylic, enamel, marker, crayon, oil crayon on canvas
230 x 200 cm


WHITE SPACE BEIJING
Armada
Jun 30 - Aug 05, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Armada (11)

, 2018
Ce Jian, Armada (13), 2018, WHITE SPACE BEIJING

Ce Jian


Armada (13), 2018

acrylic, varnish, marker, crayon, oil crayon on canvas
230 x 200 cm


WHITE SPACE BEIJING
Armada
Jun 30 - Aug 05, 2018

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Armada (13)

, 2018
Ce Jian, Sentinel (1), 2017, Peres Projects

Ce Jian


Sentinel (1), 2017

Painting - Acrylic on canvas
230 x 200 cm (90.55 x 78.74 in)


Peres Projects
The Second Self
Jun 23 - Aug 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Sentinel (1)

, 2017
Ce Jian, Sentinel (2), 2017, Peres Projects

Ce Jian


Sentinel (2), 2017

Painting - Acrylic on canvas
230 x 200 cm (90.55 x 78.74 in)


Peres Projects
The Second Self
Jun 23 - Aug 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Sentinel (2)

, 2017
Ce Jian, Sentinel (3), 2017, Peres Projects

Ce Jian


Sentinel (3), 2017

Painting - Acrylic on canvas
230 x 200 cm (90.55 x 78.74 in)


Peres Projects
The Second Self
Jun 23 - Aug 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Sentinel (3)

, 2017
Ce Jian, Sentinel (4), 2017, Peres Projects

Ce Jian


Sentinel (4), 2017

Painting - Acrylic on canvas
230 x 200 cm (90.55 x 78.74 in)


Peres Projects
The Second Self
Jun 23 - Aug 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ce Jian

Sentinel (4)

, 2017