Art Basel Hong Kong - Hong Kong


Gao Lei, Gao Ludi, He Xiangyu, Ce Jian, Christine Sun Kim, Li Shurui, Ouyang Chun, Liu Xiaohui, Qin Jun, Francisco Rodríguez, Wang Haiyang, Wang Qiang, Wu Silin, Zhai Liang, Zhang Gong, Zhang Zipiao


Booth 1B19

Mar 23 - Mar 25, 2023
press release
 

art fair

installation views
 
artworks in the show
 
Wang Qiang , Sea Level , 2022, WHITE SPACE

Wang Qiang


Sea Level , 2022

acrylic on canvas
107 × 160 cm


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Qiang

Sea Level

, 2022
Gao Ludi , Flare , 2022-2023 , WHITE SPACE

Gao Ludi


Flare , 2022-2023

acrylic, watercolor, paint and oil on canvas
200 × 270 cm


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Gao Ludi

Flare

, 2022-2023
He Xiangyu , Lizard and Cigarette, 2022, WHITE SPACE

He Xiangyu


Lizard and Cigarette, 2022

pencil, colored pencil, oil-colored pencil, oil stick, wax pastel, acid-free oil-based marker, water color, Japanese ink on paper
152 × 106 cm × 10, framed dimension 157.6 × 111.6 cm × 10
overall dimension 315.2 × 558 cm


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


He Xiangyu

Lizard and Cigarette

, 2022
He Xiangyu , BERLINER, 2023 , WHITE SPACE

He Xiangyu


BERLINER, 2023

bronze 71 × 28 × 53(h) cm
base: limba, water-based paints 38 × 80.5 × 56(h) cm
edition of 5


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


He Xiangyu

BERLINER

, 2023
Christine Sun Kim , Rest 1, 2022 , WHITE SPACE

Christine Sun Kim


Rest 1, 2022

charcoal on paper
132 × 132 cm, framed dimension 135 × 135 cm


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Christine Sun Kim

Rest 1

, 2022
Li Shurui , Text Me What Color the Water is Today, 2023 , WHITE SPACE

Li Shurui


Text Me What Color the Water is Today, 2023

acrylic on canvas
180 × 180 cm


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Li Shurui

Text Me What Color the Water is Today

, 2023
Liu Xiaohui , Untitled—Sunny Day, 2022 , WHITE SPACE

Liu Xiaohui


Untitled—Sunny Day, 2022

oil on canvas
150 × 160 cm


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Xiaohui

Untitled—Sunny Day

, 2022
Ouyang Chun , The Peach Colony No.1, 2021, WHITE SPACE

Ouyang Chun


The Peach Colony No.1, 2021

oil on canvas
220 × 280 cm


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Ouyang Chun

The Peach Colony No.1

, 2021
Qin Jun , Aria, 2023 , WHITE SPACE

Qin Jun


Aria, 2023

aluminum, stainless steel, wood
45 × 45 × 200(h) cm
edition of 2+1ap


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Qin Jun

Aria

, 2023
Francisco Rodriguez , Morning, 2023 , WHITE SPACE

Francisco Rodriguez


Morning, 2023

oil on canvas
230 × 180 cm


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Francisco Rodriguez

Morning

, 2023
Shi Zhiying , Gem & Mirror No.19, 2023 , WHITE SPACE

Shi Zhiying


Gem & Mirror No.19, 2023

oil on canvas
150 × 200 cm


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Shi Zhiying

Gem & Mirror No.19

, 2023
Wang Haiyang , Untitled, 2021 , WHITE SPACE

Wang Haiyang


Untitled, 2021

acrylic on canvas
40 × 50 cm


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Haiyang

Untitled

, 2021
Wu Silin , Safe House, 2023 , WHITE SPACE

Wu Silin


Safe House, 2023

acrylic, MDF, copper wire, Nylon rope
200 × 254 cm


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wu Silin

Safe House

, 2023
Zhai Liang  , “Smile” , 2023 , WHITE SPACE

Zhai Liang


“Smile” , 2023

oil on canvas
180 × 135 cm


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhai Liang

“Smile”

, 2023
Zhang Gong , Advent 8, 2021 , WHITE SPACE

Zhang Gong


Advent 8, 2021

oil and pencil on canvas
32 × 40 cm, framed dimension 33.5 × 42 cm


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhang Gong

Advent 8

, 2021
Zhang Zipiao , Heart 12, 2023 , WHITE SPACE

Zhang Zipiao


Heart 12, 2023

oil on canvas
230 × 190 cm


WHITE SPACE
Art Basel Hong Kong - Hong Kong
Booth 1B19
Mar 23 - Mar 25, 2023

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhang Zipiao

Heart 12

, 2023
more WHITE SPACE shows (38)   

view more