Replay


He Xiangyu, Li Liao, Liu Shiyuan, Liu Xinyi, Tan Tian, Wang Haiyang, Wang Tuo, Yang JianDec 15 - Jan 27, 2019
press release
 

group show

installation views
 
artworks in the show
 
He Xiangyu, I Don't Know You, You Don't Know Me No.2 , 2016, WHITE SPACE

He Xiangyu


I Don't Know You, You Don't Know Me No.2 , 2016

4-channel video (color, sound)
3'28”


WHITE SPACE
Replay
Dec 15 - Jan 27, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


He Xiangyu

I Don't Know You, You Don't Know Me No.2

, 2016
Li Liao, I Stand By Justice , 2015, WHITE SPACE

Li Liao


I Stand By Justice , 2015

single channel digital video (color, sounds)
3'13''


WHITE SPACE
Replay
Dec 15 - Jan 27, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Li Liao

I Stand By Justice

, 2015
Liu Shiyuan, Isolated Above, Connected Down , 2018, WHITE SPACE

Liu Shiyuan


Isolated Above, Connected Down , 2018

single channel video (color, sound)
21'55''


WHITE SPACE
Replay
Dec 15 - Jan 27, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Shiyuan

Isolated Above, Connected Down

, 2018
Liu Xinyi, Global News , 2013, WHITE SPACE

Liu Xinyi


Global News , 2013

single channel (color, sound)
2'14''


WHITE SPACE
Replay
Dec 15 - Jan 27, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Xinyi

Global News

, 2013
Tan Tian, Where I Stand , 2017, WHITE SPACE

Tan Tian


Where I Stand , 2017

single channel (color, sound)
2'50''


WHITE SPACE
Replay
Dec 15 - Jan 27, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tan Tian

Where I Stand

, 2017
Wang Haiyang, Night Feed , 2017, WHITE SPACE

Wang Haiyang


Night Feed , 2017

single channel (color, sound)
2'07'' loop


WHITE SPACE
Replay
Dec 15 - Jan 27, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Haiyang

Night Feed

, 2017
Wang Tuo, A Lecture About Painting , 2017, WHITE SPACE

Wang Tuo


A Lecture About Painting , 2017

single channel video (color, sound)
3'43”


WHITE SPACE
Replay
Dec 15 - Jan 27, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Tuo

A Lecture About Painting

, 2017
Yang Jian, Chairman , 2004, WHITE SPACE

Yang Jian


Chairman , 2004

single channel video (color, sound)
2'22''


WHITE SPACE
Replay
Dec 15 - Jan 27, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yang Jian

Chairman

, 2004
more WHITE SPACE shows (26)   

view more