Between Utopia and Dystopia


Jia Aili, Liu Xinyi, Meng Huang, Qiu Shihua, Wang Sishun, Wang ZhongjieJan 20 - Mar 11, 2017
press release
 

group show

installation views
 
artworks in the show
 
Meng Huang, Water (水), 2007, MASSIMODECARLO

Meng Huang


Water (水), 2007

Oil on canvas
38.5 × 46 cm
Ex. Unique


MASSIMODECARLO
Between Utopia and Dystopia
Jan 20 - Mar 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Meng Huang

Water (水)

, 2007
Meng Huang, Water (水), 2000, MASSIMODECARLO

Meng Huang


Water (水), 2000

Oil on canvas
152 × 176 cm


MASSIMODECARLO
Between Utopia and Dystopia
Jan 20 - Mar 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Meng Huang

Water (水)

, 2000
Meng Huang, White Sea (白海), 2015, MASSIMODECARLO

Meng Huang


White Sea (白海), 2015

Oil on canvas
180 × 280 cm
Ex. Unique


MASSIMODECARLO
Between Utopia and Dystopia
Jan 20 - Mar 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Meng Huang

White Sea (白海)

, 2015
Wang Zhongjie, 2015-2016:4:16, 2016, MASSIMODECARLO

Wang Zhongjie


2015-2016:4:16, 2016

Oil on canvas
180 × 220 cm
Ex. Unique


MASSIMODECARLO
Between Utopia and Dystopia
Jan 20 - Mar 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Zhongjie

2015-2016:4:16

, 2016
Wang Zhongjie, 2015-2016:4:3, 2016, MASSIMODECARLO

Wang Zhongjie


2015-2016:4:3, 2016

Oil on canvas
50 × 60 cm
Ex. Unique


MASSIMODECARLO
Between Utopia and Dystopia
Jan 20 - Mar 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Zhongjie

2015-2016:4:3

, 2016
Wang Zhongjie, 2015-2016:2:11, 2016, MASSIMODECARLO

Wang Zhongjie


2015-2016:2:11, 2016

Oil on canvas
50 × 60 cm
Ex. Unique


MASSIMODECARLO
Between Utopia and Dystopia
Jan 20 - Mar 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Zhongjie

2015-2016:2:11

, 2016
Wang Zhongjie, 2015-2016:3:9, 2016, MASSIMODECARLO

Wang Zhongjie


2015-2016:3:9, 2016

Oil on canvas
50 × 60 cm
Ex. Unique


MASSIMODECARLO
Between Utopia and Dystopia
Jan 20 - Mar 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Zhongjie

2015-2016:3:9

, 2016
Liu Xinyi, Safety First (安全第一), 2016, MASSIMODECARLO

Liu Xinyi


Safety First (安全第一), 2016

Fiberglass and paint
34.5 × 340 × 36 cm


MASSIMODECARLO
Between Utopia and Dystopia
Jan 20 - Mar 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Liu Xinyi

Safety First (安全第一)

, 2016
Qiu Shihua, Untitled, 2015, MASSIMODECARLO

Qiu Shihua


Untitled, 2015

Oil on canvas
81 × 153 cm
Ex. Unique


MASSIMODECARLO
Between Utopia and Dystopia
Jan 20 - Mar 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Qiu Shihua

Untitled

, 2015
Wang Sishun, Apocalypse 16 1.14 (啟示 16 1.14), 2016, MASSIMODECARLO

Wang Sishun


Apocalypse 16 1.14 (啟示 16 1.14), 2016

Bronze
32 × 31 × 15 cm
Ex. Unique


MASSIMODECARLO
Between Utopia and Dystopia
Jan 20 - Mar 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Sishun

Apocalypse 16 1.14 (啟示 16 1.14)

, 2016
Wang Sishun, Apocalypse 16 1.15 (啟示 16 1.15), 2016, MASSIMODECARLO

Wang Sishun


Apocalypse 16 1.15 (啟示 16 1.15), 2016

Bronze
37 × 26 × 23 cm
Ex. Unique


MASSIMODECARLO
Between Utopia and Dystopia
Jan 20 - Mar 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Sishun

Apocalypse 16 1.15 (啟示 16 1.15)

, 2016
Wang Sishun, Apocalypse 16 1.17 (啟示 16 1.17), 2016, MASSIMODECARLO

Wang Sishun


Apocalypse 16 1.17 (啟示 16 1.17), 2016

Bronze
41 × 51 × 20 cm
Ex. Unique


MASSIMODECARLO
Between Utopia and Dystopia
Jan 20 - Mar 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Sishun

Apocalypse 16 1.17 (啟示 16 1.17)

, 2016
Wang Sishun, Apocalypse 16 1.19 (啟示 16 1.19), 2016, MASSIMODECARLO

Wang Sishun


Apocalypse 16 1.19 (啟示 16 1.19), 2016

Bronze
30 × 23 × 17 cm
Ex. Unique


MASSIMODECARLO
Between Utopia and Dystopia
Jan 20 - Mar 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Wang Sishun

Apocalypse 16 1.19 (啟示 16 1.19)

, 2016
Jia Aili,  The Five Connective Lakes(五大連池), 2016, MASSIMODECARLO

Jia Aili


The Five Connective Lakes(五大連池), 2016

Oil on canvas
46 × 38 cm
Ex. Unique


MASSIMODECARLO
Between Utopia and Dystopia
Jan 20 - Mar 11, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Jia Aili

The Five Connective Lakes(五大連池)

, 2016
more MASSIMODECARLO shows (235)   

view more