Xu Qu


Xu Qu solo shows (2)


 

Xu Qu group shows (1)


 

artworks by Xu Qu (35)


 
Xu Qu, Magnetic Fields, 2017-2018, Massimo De Carlo

Xu Qu


Magnetic Fields, 2017-2018

Acrylic and decolorizer on canvas
250 × 600 × 6 cm (78 5/8 × 236 1/8 × 2 1/4 inches)


Massimo De Carlo
Chaos
Feb 22 - Apr 20, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Magnetic Fields

, 2017-2018
Xu Qu, Dust, 2017-2018, Massimo De Carlo

Xu Qu


Dust, 2017-2018

Acrylic and decolorizer on canvas
250 × 600 × 6 cm (78 5/8 × 236 1/8 × 2 1/4 inches)


Massimo De Carlo
Chaos
Feb 22 - Apr 20, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Dust

, 2017-2018
Xu Qu, Star Trail, 2017-2018, Massimo De Carlo

Xu Qu


Star Trail, 2017-2018

Acrylic and decolorizer on canvas
250 × 600 × 6 cm (78 5/8 × 236 1/8 × 2 1/4 inches)


Massimo De Carlo
Chaos
Feb 22 - Apr 20, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Star Trail

, 2017-2018
Xu Qu, Insight, 2018, Massimo De Carlo

Xu Qu


Insight, 2018

Black rubber, cable wire
180 × 60 × 20 cm (70 3/4 × 23 5/8 × 7 7/8 inches)


Massimo De Carlo
Chaos
Feb 22 - Apr 20, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Insight

, 2018
Xu Qu, Sun Gun, 2018, Massimo De Carlo

Xu Qu


Sun Gun, 2018

Black rubber, cable wire
188 × 188 × 20 cm (73 5/8 × 73 5/8 × 7 7/8 inches)


Massimo De Carlo
Chaos
Feb 22 - Apr 20, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Sun Gun

, 2018
Xu Qu, Voyager 1, 2018, Massimo De Carlo

Xu Qu


Voyager 1, 2018

Black rubber, cable wire
178 × 60 × 20 cm (70 × 23 5/8 × 7 7/8 inches)


Massimo De Carlo
Chaos
Feb 22 - Apr 20, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Voyager 1

, 2018
Xu Qu, Sputnik, 2018, Massimo De Carlo

Xu Qu


Sputnik, 2018

Black rubber, cable wire
190 × 40 × 20 cm (74 7/8 × 15 3/4 × 7 7/8 inches)


Massimo De Carlo
Chaos
Feb 22 - Apr 20, 2019

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Sputnik

, 2018
Xu Qu, Maze (relative), yellow and blue, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Maze (relative), yellow and blue, 2015

Acrylic on canvas
250 x 372 cm (98 3/8 x 146 1/2 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Maze (relative), yellow and blue

, 2015
Xu Qu, Maze (relative), red and green, 2014, Almine Rech

Xu Qu


Maze (relative), red and green, 2014

Acrylic on canvas
250 x 372 cm (98 3/8 x 146 1/2 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Maze (relative), red and green

, 2014
Xu Qu, Currency Wars - Dollar 2 new, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - Dollar 2 new, 2015

Acrylic on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - Dollar 2 new

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - Dollar 2 old, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - Dollar 2 old, 2015

Acrylic and spray paint on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - Dollar 2 old

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - Dollar 5 new, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - Dollar 5 new, 2015

Acrylic on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - Dollar 5 new

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - Dollar 5 old, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - Dollar 5 old, 2015

Acrylic and spray paint on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - Dollar 5 old

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - Euro 10 new, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - Euro 10 new, 2015

Acrylic on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - Euro 10 new

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - Euro 10 old, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - Euro 10 old, 2015

Acrylic and spray paint on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - Euro 10 old

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - Euro 20 new, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - Euro 20 new, 2015

Acrylic on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - Euro 20 new

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - Euro 20 old, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - Euro 20 old, 2015

Acrylic and spray paint on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - Euro 20 old

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - NTD 500 new, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - NTD 500 new, 2015

Acrylic on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - NTD 500 new

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - NTD 500 old, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - NTD 500 old, 2015

Acrylic and spray paint on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - NTD 500 old

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - NTD 1000 new, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - NTD 1000 new, 2015

Acrylic on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - NTD 1000 new

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - NTD 1000 old, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - NTD 1000 old, 2015

Acrylic and spray paint on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - NTD 1000 old

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - Pound 10 new, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - Pound 10 new, 2015

Acrylic on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - Pound 10 new

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - Pound 10 old, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - Pound 10 old, 2015

Acrylic and spray paint on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - Pound 10 old

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - Pound 20 new, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - Pound 20 new, 2015

Acrylic on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - Pound 20 new

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - Pound 20 old, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - Pound 20 old, 2015

Acrylic and spray paint on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - Pound 20 old

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - Pound 50 new, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - Pound 50 new, 2015

Acrylic on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - Pound 50 new

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - Pound 50 old, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - Pound 50 old, 2015

Acrylic and spray paint on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - Pound 50 old

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - RMB 5mao new, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - RMB 5mao new, 2015

Acrylic on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - RMB 5mao new

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - RMB 5mao old, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - RMB 5mao old, 2015

Acrylic and spray paint on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - RMB 5mao old

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - RMB 1yuan NEW, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - RMB 1yuan NEW, 2015

Acrylic on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - RMB 1yuan NEW

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - RMB 1yuan old, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - RMB 1yuan old, 2015

Acrylic and spray paint on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - RMB 1yuan old

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - RMB 5yuan new, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - RMB 5yuan new, 2015

Acrylic on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - RMB 5yuan new

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - RMB 5yuan old, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - RMB 5yuan old, 2015

Acrylic and spray paint on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - RMB 5yuan old

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - RMB 10yuan new, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - RMB 10yuan new, 2015

Acrylic on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - RMB 10yuan new

, 2015
Xu Qu, Currency Wars - RMB 10yuan old, 2015, Almine Rech

Xu Qu


Currency Wars - RMB 10yuan old, 2015

Acrylic and spray paint on canvas
150 x 158 cm (59 x 62 1/4 inches)


Almine Rech
Currency Wars
Oct 08 - Nov 14, 2015

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xu Qu

Currency Wars - RMB 10yuan old

, 2015