Physical Theatre


Chen Xiaoyun, Chen Wei, Geng Jianyi, Shi Yong, Shao Yi, Tang Maohong, Xiang Liqing,Yang Fudong, Yang Zhenzhong, Zhang Ding, Zhang Qing, Zhu JiaAug 09 - Sep 10, 2017
press release
 

group show

installation views
 
artworks in the show
 
Chen Xiaoyun, The Flesh Assimilates the World 03, 2013 , ShanghART

Chen Xiaoyun


The Flesh Assimilates the World 03, 2013

Colour inkjet photography
150 x 120 cm, framed 170 x 140 x 12 cm


ShanghART
Physical Theatre
Aug 09 - Sep 10, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Chen Xiaoyun

The Flesh Assimilates the World 03

, 2013
Tang Maohong, A Part of Classics - 2 , 2003, ShanghART

Tang Maohong


A Part of Classics - 2 , 2003

b&w inkjet photography
11.4 x 6.2 cm, framed 46 x 43 x 3.5 cm


ShanghART
Physical Theatre
Aug 09 - Sep 10, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Tang Maohong

A Part of Classics - 2

, 2003
Xiang Liqing, Rub No.2, 2007, ShanghART

Xiang Liqing


Rub No.2, 2007

photography
100 x 144 cm, framed 124.5 x 164 x 5 cm


ShanghART
Physical Theatre
Aug 09 - Sep 10, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Xiang Liqing

Rub No.2

, 2007
Yang Zhenzhong , 反了, 2011, ShanghART

Yang Zhenzhong


反了, 2011

photography
69 x 1584 cm (24 pieces)
60 x 57 cm, framed 69 x 65 x 6 cm


ShanghART
Physical Theatre
Aug 09 - Sep 10, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Yang Zhenzhong

反了

, 2011
Zhang Qing, 索性·点击二十, 2000, ShanghART

Zhang Qing


索性·点击二十, 2000

performance, c-print
77 x 55cm (2 pieces)


ShanghART
Physical Theatre
Aug 09 - Sep 10, 2017

for more information about this artwork
contact gallery
contact DailyArtFair


Zhang Qing

索性·点击二十

, 2000
more ShanghART shows (104)   

view more