Healing


Chiho Aoshima, Yukimasa Ida, Emi Kuraya Kasing Lung, MADSAKI, Takashi Murakami, Shin Murata, ob, Otani Workshop, Aya Takano, TENGAone, Yuji Ueda


curated by Takashi Murakami

Oct 17 - Nov 28, 2020
press release
 

group show

installation views
 
more Perrotin shows (494)   

view more